REGULAMIN KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PANPARAGON

§1.

 1. Niniejszy Regulamin określa m.in. zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Oprogramowania PANPARAGON, rodzaje i zakres usług świadczonych przez PRIMESOFT na rzecz Użytkownika oraz warunki zawierania i rozwiązywania Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin udostępniany jest Użytkownikom pod adresem: www.panparagon.pl/Regulamin nieodpłatnie, w formie, która umożliwia pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.
 3. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez PRIMESOFT jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika, co jest równoznaczne z zawarciem z PRIMESOFT Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Użytkownik dokonuje akceptacji Regulaminu przed rejestracją na Platformie poprzez założenie Konta Użytkownika.

§2.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. PRIMESOFT – właściciel oprogramowania PANPARAGON i Portalu/Platformy – spółka PRIMESOFT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI z siedzibą w Poznaniu (61 – 615) przy ul. Perkuna 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221565, NIP: 7831592998, REGON: 634610845, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł,
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 3. Dane – dane Użytkownika, podane przez Użytkownika z podczas rejestracji na Platformie, celem uzyskania dostępu do Oprogramowania PANPARAGON
 4. Platforma – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.panparagon.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, umożliwiająca dostęp do Oprogramowania PANPARAGON,
 5. Oprogramowanie PANPARAGON – aplikacja dostępna na Portalu/Platformie, zainstalowana na serwerach PRIMESOFT i udostępniana bezpłatnie Użytkownikowi, na komputerze Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. PRIMESOFT posiada autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania PANPARAGON.
 6. Usługi – usługi świadczone przez PRIMESOFT na rzecz Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
 7. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy PRIMESOFT a Użytkownikiem na warunkach określonych w Regulaminie,
 8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana na Platformie,
 9. Licencja Użytkownika – licencja na korzystanie z Oprogramowania PANPARAGON,
 10. Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika na Platformie,
 11. Hasło – hasło Użytkownika umożliwiające dostęp do Konta Użytkownika.

§3.

USŁUGA

PRIMESOFT świadczy na rzecz Użytkowników usługę dostępu do Oprogramowania PANPARAGON.

§4.

LICENCJA UŻYTKOWNIKA

 1. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z udzieleniem Użytkownikowi przez PRIMESOFT licencji na korzystanie z Oprogramowania PANPARAGON, na warunkach określonych w Regulaminie oraz przepisach powszechnie obowiązującego prawa, do których przestrzegania zobowiązuje się Użytkownik.
 2. Oprogramowanie PANPARAGON chronione jest przez prawo polskie oraz międzynarodowe regulujące ochronę praw własności intelektualnej.
 3. W ramach Umowy zawartej z PRIMESOFT Użytkownikowi przysługuje prawo nieograniczonego korzystania z Oprogramowania PANPARAGON
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Oprogramowania PANPARAGON wyłącznie w ramach jego eksploatacji na własny użytek. PRIMESOFT ma prawo wprowadzić dodatkowe warunki korzystania z Oprogramowania PANPARAGON.
 5. Licencja Użytkownika nie uprawnia Użytkownika do:
  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w Oprogramowaniu PANPARAGON oraz jego kopiowania,
  • udzielania sublicencji,
  • wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnianych mu w ramach Platformy treści, dokumentów lub Oprogramowania PANPARAGON, w szczególności do ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania,
  • dekompilacji, deasemblacji lub innego uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Oprogramowania PANPARAGON.

§5.

WARUNKI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA PANPARAGON

 1. Aby uzyskać dostęp do Oprogramowania PANPARAGON, Użytkownik tworzy Konto Użytkownika, podając swój adres e-mail oraz Hasło, zgodnie z procedurą rejestracyjną opisaną na Platformie.
 2. Konto Użytkownika jest tworzone z chwilą akceptacji Regulaminu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych Danych przy tworzeniu Konta Użytkownika, a z chwilą zmiany tych Danych, do ich niezwłocznej aktualizacji.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginów oraz Hasła uprawniających do korzystania z Oprogramowania PANPARAGON. PRIMESOFT nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika loginu i Hasła osobom trzecim.
 5. W związku z korzystaniem z Oprogramowania PANPARAGON w ramach Platformy, Użytkownika obowiązuje całkowity zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§6.

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego korzystania z Oprogramowania PANPARAGON niezbędne są:
  • dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron www,
  • aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w lit. a), z siecią Internet,
  • aktywne konto poczty elektronicznej,
  • aktualna, najnowsza dostępna wersję przeglądarki stron www. Obsługiwane przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari,
  • włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej akceptacja plików Cookies oraz obsługa skryptów Java Script,
 2. Koszty połączenia z siecią Internet oraz koszty związane ze spełnieniem pozostałych wymogów technicznych obciążają Użytkownika w całości.

§7.

OPŁATY

 1. PanParagon jest całkowicie darmowy

§8.

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej oraz prawa własności przemysłowej do Oprogramowania PANPARAGON, jego nazwy, logo, domeny strony internetowej www.panparagon.pl przysługują PRIMESOFT. Powyższe prawa podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49, poz.508).
 2. Użytkownik, w związku z naruszeniem majątkowych praw autorskich PRIMESOFT może ponosić odpowiedzialność karną w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49, poz.508).

§9.

DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. PRIMESOFT jest administratorem Danych osobowych Użytkownika (Administrator).
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane, przetwarzane i przechowywane przez Administratora w sposób oraz w celach związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Platformy i Oprogramowania PANPARAGON, opisanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami powszechne obowiązującego prawa, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204).
 3. Podanie Danych przez Użytkownika jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z Platformy i Oprogramowania PANPARAGON.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych oraz ich poprawiania za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 5. Administrator gwarantuje zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych Danych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich osobom nieupoważnionym lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegających utracie Danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Administrator jest zobowiązany do ujawniania Danych Użytkownika (oraz danych dodatkowych np. adres IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo. Informacje mogą być udostępniane innym podmiotom również w celu dochodzenia praw Administratora lub do podjęcia działań w stosunku do potencjalnie nielegalnej działalności.
 7. Po zakończeniu korzystania przez Użytkownika z Platformy, w tym na skutek wypowiedzenia Umowy, odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie określonym stosownymi przepisami prawa.
 8. Platforma wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje konieczne do właściwego funkcjonowania Platformy, w szczególności procesu autoryzacji, uproszczenia operacji związanych z lepszym dopasowaniem Platformy do potrzeb Użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności.
 9. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja w przeglądarce oraz ich nieusuwanie. W przypadku braku akceptacji cookies lub ich usunięcia należy pamiętać, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Platformy może być niemożliwe.

§10.

PRAWA I OBOWIĄZKI PRIMESOFT

 1. PRIMESOFT gwarantuje dostęp do Oprogramowania PANPARAGON w czasie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem przerw technicznych mających na celu przeprowadzenie prac konserwacyjnych, usprawnienie, modyfikację, rozbudowę i modernizację systemu teleinformatycznego lub aktualizację Oprogramowania PANPARAGON lub zniwelowanie skutków błędów technicznych.
 2. PRIMESOFT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i utracone korzyści poniesione przez Użytkownika w związku:
  • utrudnieniami w dostępie do Oprogramowania PANPARAGON,
  • naruszeniem przez Użytkownika praw osób trzecich,
  • funkcjonowaniem interfejsów oraz łączy telekomunikacyjnych, które nie są własnością PRIMESOFT lub nie są przez niego obsługiwane,
  • usługami, aplikacjami i serwisami internetowymi, które nie są własnością PRIMESOFT lub nie są przez niego obsługiwane.
 3. PRIMESOFT zobowiązuje się w przeciągu 14 dni rozpatrzyć reklamację złożoną przez Użytkownika za pośrednictwem Konta Użytkownika na formularzu reklamacyjnym. W sytuacji gdy podane w formularzu reklamacyjnym dane lub informacje, będą wymagać uzupełnienia PRIMESOFT zwróci się do Użytkownika, celem ich uzupełnienia.
 4. PRIMESOFT zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu oraz modyfikacji Oprogramowania PANPARAGON, o czym powiadomi Użytkownika 14 dni przed wprowadzeniem zmiany za pośrednictwem Konta Użytkownika lub na adres e-mail.
 5. PRIMESOFT zapewnia stały dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 6. PRIMESOFT może przekazać innemu podmiotowi prawa wynikające z niniejszego Regulaminu oraz Umowy, jednak nie będzie to miało wpływu na prawa Użytkownika.

§11.

ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Użytkownik będący konsumentem, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93) może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: office@mrreceipt.com .
 2. Złożenie takiego oświadczenia skutkuje utratą dostępu do Platformy oraz brakiem możliwości korzystania z Oprogramowania PANPARAGON.
 3. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a PRIMESOFT może zostać w każdym czasie rozwiązana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę przez złożenie stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wysłanego na adres: office@mrreceipt.com
 5. PRIMESOFT przysługuje prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy:
  • w przypadku naruszenia przez Użytkownika § 4 ust. 5 Regulaminu - ze skutkiem natychmiastowym;
  • w pozostałych przypadkach – z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
 6. Wypowiedzenie Umowy przez PRIMESOFT następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkownika lub przez złożenie tego oświadczenia w innej formie, w przypadku gdy podany przez Użytkownika adres e-mail jest niewłaściwy.
 7. Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a PRIMESOFT skutkuje likwidacją dostępu Użytkownika do Platformy i Oprogramowania PANPARAGON.

§12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. PRIMESOFT zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie.
 2. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. Oświadczenie należy złożyć drogą elektroniczną, wysłanego na adres: office@mrreceipt.com
 3. Zmiana danych teleadresowych PRIMESOFT nie stanowi zmiany Regulaminu.
 4. Każde postanowienie niniejszego regulaminu funkcjonuje oddzielnie. W przypadku stwierdzenia przez sąd nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 5. Zaniechanie przez PRIMESOFT egzekwowania obowiązków Użytkownika wynikających z Regulaminu bądź opóźnienie takiego egzekwowania, nie oznaczania zrzeczenia się roszczeń przysługujących PRIMESOFT przeciwko Użytkownikowi. Każdorazowe zrzeczenie się praw przysługujących PRIMESOFT wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Regulaminu lub Umowy będą rozstrzygane w sposób polubowny. W sytuacji, gdy osiągnięcie porozumienia pomiędzy PRIMESOFT a Użytkownikiem na drodze polubownego rozstrzygnięcia sporu nie będzie możliwe, sprawę rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby PRIMESOFT.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 nr 49, poz.508).